logó


Alapszabály

 

Nepomuki Szent János Lovagrend Egyesület Alapszabálya

 

A  Nepomuki Szent János Lovagrend Egyesület (továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet közreműködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Tv., a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Tv. és a hozzájut tartozó hatályos rendelkezések alapján működik.


1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
(1)- Az Egyesület neve: Nepomuki Szent János Lovagrend Egyesület
    - Az Egyesület rövidített neve: NSZJLE

(2) Az Egyesület székhelye: 5700. Gyula, Ecsedi u 22
(3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére, és a nemzetközi kapcsolatok területére.
(4) Az Egyesület jogi személy.
(5) Az Egyesület Kiemelten Közhasznú minőségben, társadalmi szervezetként működő szervezet.

(6) Az Egyesület kiadásait tagdíjból, adományokból és bevételeiből fedezi.

(7) Az Egyesület jelmondata: ÉLJENEK A VIZEK

(8) Fő tevékenységi kör: Környezetvédelem

(9) Az Egyesület alakulásának időpontja: 2010. május 16.


2. Az Egyesület célja, feladata, közhasznú tevékenysége és feladatvállalása
(1) Az Egyesület céljai:
Az Egyesület célja és feladata, Magyarország természetes vizeinek és vizes élőhelyeinek védelme.

a) a halak és természeti környezetük védelme, hogy szaporodásuk és életminőségük biztosított legyen

b) a vizes természeti környezet védelme, és a védelem fontosságának tudatosítása,

c) a természeti környezet -növények és állatok – védelmére programok kidolgozása

d) a környezettudatos gondolkodás terjesztése, személyes példamutatás, edukatív tevékenység

e) szabadidős, sport és ifjúsági programok szervezése, rendezvényszervezés,

f) öko és egészségturisztika, a horgászturizmus és természetjárás kulturált lehetőségének megteremtése

g) település és területfejlesztés, különös tekintettel az elképzelés kialakításánál a társadalmi részvétel segítése

h) a tudományok, természettudományok ápolása, kutatás és fejlesztés.
(2) Az Egyesület feladata

a) a tagok természet- és környezetvédelmi tevékenységének segítése, orientálása, összehangolása

b) a szükséges közös fellépéshez a hatékony információ és tapasztalatcsere megszervezése

c) a vizes élőhelyek, tavaink, és folyóink állapotáról, a felmerült problémákról a lakosság és a döntéshozók folyamatos tájékoztatása

d) hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, fenntartása figyelemmel a vízgyűjtő területekre is

e) a környezet állapotával kapcsolatos információk megszerzése, terjesztése

f) tudományos kutatások szervezése, támogatása

g) kapcsolattartás az állami és nem állami szervezetekkel, intézményekkel, és azonos célokért küzdőkkel

h) kiadványok készítése

i) Nepomuki Szent János Díj működtetése

(3) Az Egyesület közhasznú tevékenysége

Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, és környezetvédelem.

(a) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az Egyesület honlapján történő közzététel útján biztosítja. Az alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlap elkészültéig helyi vagy országos sajtó útján hozza nyilvánosságra.
(b) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
(c) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
(d) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása

(4) Az Egyesület kiemelten közhasznú feladatvállalása

Az Egyesület a Környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 1-2.§-ában megjelölt célokkal összhangban az alábbi feladatokat látja el a 38.§, mint állam által kötelezően ellátandó feladatok közül:

- 38.§ b) pontja szerint: a környezet igénybevételének, megóvásának, károsodása elkerülésének, veszélyeztetése helyreállításának, illetve állapotának fokozatos javításának irányítása

- 38.§. f) pontja szerint: a feladatok végrehajtását megalapozó, a környezet állapotát és arra gyakorolt hatásokat mérő, megfigyelő, ellenőrző, értékelő és információs rendszereket épít ki, és tart fenn

- 38.§ g) pont szerint: a környezet állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek feltárása, terhelhetősége és igénybevétele mértékének, továbbá elérendő állapotának meghatározása

- 38. § h) pontja szerint: környezetvédelmi kutatási, műszaki-fejlesztési, nevelési-képzési, művelődési és tájékoztatási feladatok ellátása

A települési önkormányzatok közfeladatai közül a hivatkozott törvény

- 46.§ e) pontja szerint: elemzi, értékeli a környezet állapotát és erről tájékoztatja a lakosságot

- 46.§. f) pontja szerint: fejlesztési feladatok során elősegíti a környezeti állapot javulását

Az Egyesület a Természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 1-2. §-ban megjelölt célokkal összhangban elősegíti

- az önkormányzatok e törvény 61-64. §-ban lévő természetvédelmi feladatait, illetve elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét

- a törvény 69.§-ban megjelölt alábbi tevékenységeket:

a) természetvédelmi információs forrás kiépítése

b) természetvédelmi oktatás, ismeretterjesztés, tudatformálás támogatása

Az Egyesület részt vállal az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben meghatározott önkormányzati, állategészségügyi hatósági feladatokban.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 4. §-a szerint az ezen törvényben meghatározott célok megvalósítása az állami és önkormányzati szervek feladata.

Az Egyesületközreműködik a törvény 2.§ a) bekezdésben megjelölt fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében

- elősegíti a 3. §. (1). bekezdés a) pontja alapján a térségi, helyi közösségek kezdeményezéseit, annak országos célkitűzésekkel történő összehangolását

- illetve a b) pontnak megfelelően részt vesz a fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozásában, a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, javítása érdekében

- a c) pont szerint természet- és környezetvédelmi szempontból elősegíti a nemzetközi együttműködés érdekében az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedést.

 

Az Egyesület részt vesz

- a (3) bek. alapján a környezeti adottságok feltárásában és értékelésében, a környezet terhelését, terhelhetőségét figyelembe vevő terület-felhasználási koncepciók kidolgozásában

- a 11.§. (1). bek. b) pontjában megjelölt természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában

A Szervezet közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről a hivatkozott törvények felhatalmazásuk alapján más jogszabályok, ill. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 8. § (1) bek. alapján állami szervnek és helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.


3. Az Egyesület tagjai
(1)Az Egyesületnek rendes, pártoló, regisztrációs és tiszteletbeli tagjai lehetnek, ha felvételükhöz az Elnökségi ülésen résztvevő, elnökségi tag 50 %-nál több hozzájárul.

(2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely kitölti és aláírja a belépési nyilatkozatot, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, és rendszeresen fizeti a tagdíjat.  

(3) Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki kitölti és aláírja a belépési nyilatkozatot, egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.

(4) Az Egyesületnek regisztrációs tagjai lehetnek, azok a természetes személyek, akik kitöltik a regisztrációs nyilatkozatot, az Egyesület működésével egyetértenek, és erkölcsileg támogatják.
(5) A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség az (1) meghatározott mértékű döntéssel határoz.
(6) A tag felvétele belépési/regisztrációs nyilatkozat alapján történik, amely tartalmazza a belépő nevét, címét/elérhetőségét és a jelöltnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri és elfogadja, és hogy a tagsági kötelezettségek teljesítését vállalja. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.Az elutasítást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni.

 (7) Az egyesületi tagság megszűnik:
- a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy megszűnésével,

- a kilépés írásbeli bejelentésével,

- kizárással,

- ha az Egyesület megszűnik.

(8) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez.

(9) Az Elnökség, az (1) meghatározott mértékű döntéssel, kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat nem fizette be, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. Az Elnökség a határozattal érintett személyt meghallgatja, és részére lehetőséget biztosít a védekezésre.A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni.

4. Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az Egyesület rendes tagja jogosult:

- a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni

- a rendes tagok választhatnak és választhatók az Egyesület elnökségébe.
(2) Az Egyesület rendes tagja köteles:- az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni,a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben, legkésőbb tárgyév március 31. napjáig megfizetni.

(3) Az Egyesület minden tagja jogosult:

- Nepomuki Szent János Lovag címet viselni, ha lovagavatáson az alábbi esküt leteszi és felavatják:

Nepomuki Szent János Lovagavató Eskü

Én ….. felelősségem tudatában ünnepélyesen fogadom, mint Nepomuki Szent János Lovag, a vizek védelmezője leszek. Életemmel és munkálkodásommal lovagrendünk célkitűzéseit szolgálom. Kötelezettségeimnek részrehajlás nélkül becsületesen eleget teszek. Védem a vizek és a vízpartok élővilágát, veszélyeztetésük esetén lovaghoz méltóan cselekszem.

Esküszöm a bölcs Dunára, a szőke Tiszára és minden mellékfolyójukra, hogy ezen vizek jó követe leszek. Tudásom legjavával azok értékét hirdetem, és igyekszem másokat is megnyerni a vizes élőhelyek védelmére.

Mindehhez kérem Nepomuki Szent János pártfogását és lovagtársaim támogatását.

Isten engem úgy segéljen!

Választhat egy szívéhez közel álló folyószakaszt, vagy tavat és a Nagymester Írásos engedélyével annak lovagja lehet.
- részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
(4) Az Egyesület minden tagja köteles:- az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani és azokat érvényre juttatni.

5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. fejezet), amely a rendes tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. fejezet) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. fejezet)

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.
(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6. A Közgyűlés (a továbbiakban: Rendi Gyűlés)
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Rendi Gyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök vagy az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Rendi Gyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a rendes tagok legalább 1/3-a írásban kéri.
(2) A Rendi Gyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.
d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
e) Az Elnökség létszámának megállapítása, tagjai és az Elnök megválasztása.
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása.
(3) A Rendi Gyűlést az Elnök hívja össze valamennyi rendes tag előzetes írásbeli vagy e-mail(visszaigazolt) értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább öt naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Rendi Gyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A Rendi Gyűlés nyilvános.
(4) A Rendi Gyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt 30 perc elteltével megismételt Rendi Gyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontokkal a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
(5) A Rendi Gyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a),  és f) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges.
(6) A Rendi Gyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok többségével hozza.
(7) A Rendi Gyűlés a személyi döntések (e), és f) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. Az aktuális szavazás formáját a

rendi gyűlés 2/3-os többséggel megválaszthatja.
(8) Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(9) A Rendi Gyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon, e-mail(visszaigazolt) útján közölni kell. Az Elnök köteles a Rendi Gyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Rendi Gyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható legyen.
(10) A Rendi gyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.


7. Az Elnökség (a továbbiakban: Magisztrátus)
(1) Az Egyesület vezető szerve az alakuláskor hat(6) tagú tisztségviselőkből álló Magisztrátus, amelynek tagjait a Rendi Gyűlés minősített többséggel, titkos szavazással 5 éves időtartamra választja. A Magisztrátus tagja csak aktív rendes tag lehet, aki nincs eltiltva a közügyektől, és magyar állampolgár. A Magisztrátus tagja - tanácskozási joggal - egyéb szakmai szervezetek és hatóságok képviselői is lehetnek akiket a Magisztrátus megválaszt.
(2) A Magisztrátus szükség szerint tart egyeztetést. A Magisztrátus ülése határozatképes, ha azon az Magisztrátusi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.
(3) A Magisztrátus határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.
(4) A Magisztrátusi ülést az Elnök hívja össze valamennyi Magisztrátusi tag előzetes értesítésével.

az ülések körkérdés vagy internetes lebonyolítással is tarthatók.  A Magisztrátus ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
(5) A Magisztrátus hatáskörébe tartozik:
a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai, működési szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a Rendi Gyűlés összehívására,
g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi Rendi Gyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,
h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Rendi Gyűlés elé terjesztése
i) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím adományozás.
j) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Rendi Gyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(6) A Rendi Gyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az Magisztrátusi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Rendi Gyűlés új Magisztrátusi tagot választ. Az időközben választott új Magisztrátusi tag megbízatása a már hivatalban lévő Magisztrátusi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
(7) Az Elnök köteles az Magisztrátus által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Magisztrátus döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható legyen.

(8)A vezető tisztségviselők visszahívása

(a) Ha az Egyesület rendes tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az elnök köteles 30 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha

- magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes,

- magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti,

- tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el.

 (b) A vezető tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő közgyűlésre a visszahívni kívánt vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezető tisztségviselő védekezését és álláspontját a közgyűlés előtt ismertesse.
(9) A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott elnökség, illetve elnökségi tagok hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátra lévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart.

 

8. Az Elnök és az Elnökhelyettes
I. Az Elnök (a továbbiakban: Nagymester)
(1) A Nagymester a Rendi Gyűlés által minősített többséggel, titkos szavazással, első alkalommal egy, majd ezt követően öt éves időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.
(2) A Nagymester hatásköre és feladatai:
- az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
- a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
- a Rendi Gyűlés és a Magisztrátus határozatainak végrehajtása,
- a Magisztrátusi ülések előkészítése és levezetése,
- az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, a hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
- az Egyesület Rendi Gyűlésének és a Magisztrátus határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
- éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Rendi Gyűlés elé terjesztése
- a Rendi Gyűlés és a Magisztrátus határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése
- amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Rendi Gyűlés és a Magisztrátus által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
II. Az Elnökhelyettes (a továbbiakban: Kormányzó) és a Kancellár
A Kormányzó a Nagymester által a Magisztrátus tagjai közül kijelölt tisztségviselő.
A Nagymester és a Kormányzó egyben a Magisztrátus tagjai, és a nagymester akadályoztatása esetén a Kormányzó látja el feladatait.

A Kancellárok a kancelláriák vezetésére kijelölt tisztségviselők, akik a saját illetékességi területükön képviselik a Nagymestert.

9. Az Egyesület működése, gazdálkodása és alakulásakor megállapított tagdíja:
(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.
(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját a Magisztrátus határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről a Magisztrátus a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok és vezető tisztségviselők a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat.
(7) Az Egyesület működése felett az illetékes ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
(8) Az érdeklődő részére az Egyesület működése során keletkezett iratokba történő betekintés lehetőségét az Egyesület Nagymestere munkanapokon, előzetesen egyeztetett időpontban és helyen, felügyelet mellett biztosítja.

(9) Az Egyesület megalakulásakor belép a Sikeres Gyuláért Egyesületbe, ahol a Nagymester képviseli.

(10) Tagdíj:

            Rendes tag:                2400,- Ft/ év

            Pártoló tag:                 1200,- Ft/év

            Regisztrációs tag              0,- Ft/év

            Tiszteletbeli tag                0,- Ft/év


10. Az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesületet a Nagymester önállóan képviseli, a jelen pont (2) bekezdésében foglalt kivétellel.
(2) Az Egyesület bankszámlája felett a Nagymester és egy további Magisztrátusi tag külön- külön jogosult rendelkezni.

11. Az Egyesület megszűnése
(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Rendi Gyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A közhasznú szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
 

12. Záró rendelkezések
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet közreműködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Tv., a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Tv. illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Gyulán, 2010. május hó 16. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Békés Megyei Bíróságnak a Nagymester a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
 

 


Kelt: Gyula, 2010. augusztus 8. napján.

 

 

                                                                                                                      Nagymester

 

 

Az alapszabály a 2012. április 12. Rendi Gyűlés 2/2012. sz. határozatával egységes szerkezetbe foglalva.

Oldalmenü
Naptár